poniedziałek, 12 lutego 2018

Znęcanie się jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece

_____________________________
Adwokat Szymon Dubel
kom. 795 11 75 74

www.adwokat-dubel.pl
www.facebook.com/adwokatdubel/
_____________________________


Znęcanie się jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece


Dzisiaj słów kilka o znęcaniu się jako jednym z przestępstw przeciwko rodzinie i opiece uregulowanych w Ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia 2016.07.29 z późn. zm.) oraz o prawnych możliwościach mających na celu ochronę pokrzywdzonych.

Z własnego doświadczenia zauważyłem, iż ostatnimi czasy niezwykle „popularnym” w sądach występkiem stało się przestępstwo znęcania. Wynika to zapewne z coraz szerszej świadomości prawnej ofiar przestępstw jak również prowadzonych w tym zakresie kampanii społecznych, na skutek których pokrzywdzeni częściej ujawniają organom ścigania, że są ofiarami przestępstw mających miejsce w ich własnych domach.

Zgodnie z art. 207 kk, Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli czyn połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W przypadku zaś targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie odpowiedzialność sprawcy waha się w przedziale od lat 2 do 12.

Od razu chciałbym zwrócić uwagę na znamiona przestępstwa w postaci czynności sprawczych „znęcania się” i uczulić Państwa, że zgodnie z orzecznictwem sądowym, jednorazowe zachowanie sprawcy i to nawet o bardzo silnym natężeniu nie wyczerpuje znamion tego czynu zabronionego. W takim wypadku ochrony należy szukać np. w oparciu o treść przepisów art. 156 kk, 157 kk (dotyczących uszkodzenia ciała), art. 216 kk (dot. zniewagi) czy art. 217 kk (dot. naruszenia nietykalności cielesnej). Przestępstwo znęcania ma bowiem charakter wieloczynowy i jest związane z powtarzalnością zachowań sprawczych.

Istotnym dla bytu przestępstwa znęcania jest również stosunek zależności pomiędzy sprawcą a ofiarą przestępstwa, co jednak nie dotyczy przypadku znęcania się nad małoletnim czy osobą nieporadną. Stosunek ten może mieć charakter prawny, ekonomiczny, psychiczny czy emocjonalny i zachodzi wówczas gdy pokrzywdzony nie jest zdolny z własnej woli przeciwstawić się znęcaniu i znosi je z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków życiowych (np. utratą pracy, środków utrzymania, mieszkania, rozłąką lub zerwaniem współżycia ze sprawcą). W przypadku braku tego stosunku w sytuacji kiedy stroną pokrzywdzoną nie jest osoba najbliższa, osoba małoletnia czy nieporadna nie można mówić o przestępstwie znęcania się.

Czego mogą domagać się pokrzywdzeni przestępstwem? Przede wszystkim można zwrócić się do sądu z wnioskiem o orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Oczywiście dla ofiar wyżej wymienionych przestępstw najważniejszym jest uniknięcie dalszego zagrożenia ze strony sprawcy, a zatem sąd karny ma możliwość również orzeczenia wobec skazanego zakazu przebywania w określonym miejscu, kontaktowania się, zbliżania się do określonych osób lub nakazu opuszczania określonego miejsca pobytu czy okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Możliwość taka jest przewidziana w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy w tym zwłaszcza wobec osoby najbliższej. Zakaz lub nakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu, a zakaz zbliżania się do określonych osób - również kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego.

_____________________________
Adwokat Szymon Dubel
kom. 795 11 75 74

www.adwokat-dubel.pl
www.facebook.com/adwokatdubel/
_____________________________

piątek, 9 lutego 2018

Czy aby na pewno padłeś ofiarą oszustwa?

_____________________________
Adwokat Szymon Dubel
kom. 795 11 75 74

www.adwokat-dubel.pl
www.facebook.com/adwokatdubel/
_____________________________


Czy aby na pewno padłeś ofiarą oszustwa?

 
Nieotrzymanie zapłaty za usługę lub towar nie zawsze oznacza, że padliśmy ofiarą oszustwa. To samo dotyczy odwrotnej sytuacji kiedy to pomimo dokonanej zapłaty nie otrzymaliśmy towaru albo jest on wadliwy. Niewypełnienie przez dłużnika jego obowiązków w niektórych wypadkach może dotyczyć jedynie stosunku zobowiązaniowego przy braku prawnokarnych podstaw do żądania naprawienia szkody. W niniejszym artykule przybliżę Państwu różnice które pozwalają na rozdzielenie sfery prawa cywilnego od prawa karnego w tym aspekcie.

Zgodnie z art. 471 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 t.j. z dnia 2016.03.22 z późn. zm.), Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Powyższy zapis jest podstawą tzw. odpowiedzialności ex contractu w prawie cywilnym. Co do zasady więc dłużnik odpowiada za niedochowanie należytej staranności, przy czym należytą staranność w zakresie prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego jej charakteru.

Ponadto, dłużnik może przez umowę przyjąć na siebie odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu innych (oprócz braku należytej staranności) okoliczności. W naszym interesie jest zatem właściwe konstruowanie zawieranych umów aby można było w razie sporu łatwo wykazać ewidentne naruszenie ich postanowień przez drugą stronę.

Inaczej wyglądają przesłanki odpowiedzialności na gruncie prawa karnego. Zgodnie z art. 286 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia 2016.07.29 z późn. zm.), Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przepis powyższy zawiera znamiona przestępstwa oszustwa i często usiłuje być zbyt pochopnie wykorzystywany przez niezadowolonych kontrahentów. Dla wykazania odpowiedzialności dłużnika – a na gruncie prawa karnego winniśmy raczej mówić o oskarżonym – koniecznym jest udowodnienie wszystkich wskazanych w przepisie przesłanek. Brak ich wykazania oznacza w konsekwencji wydanie przez Sąd wyroku uniewinniającego, a na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania – wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu dochodzenia. Powyższe oczywiście nie wyłącza prawa do uzyskania odszkodowania na gruncie prawa cywilnego.

Głównym aspektem odróżnienia reżimu odpowiedzialności dłużnika jest zamiar jaki przyświecał mu przy zawiązaniu zobowiązania. Dla przyjęcia zamiaru konieczne jest ustalenie, że sprawca miał świadomość przekazywania osobie rozporządzającej mieniem nieprawdziwych informacji i czynił tak, aby doprowadzić ją do niekorzystnego rozporządzenia, a co więcej czynił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mówimy zatem w tym przypadku o tzw. zamiarze bezpośrednim kierunkowym (dolus directus coloratus), a charakterystycznym dla występku oszustwa.

Podstawowym kryterium będzie więc wykazanie, że w chwili zawierania umowy sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyli dążył do uzyskania świadczenia ale przez zastosowanie nieuczciwych metod jak wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy, przy świadomości, że gdyby druga strona umowy znała rzeczywisty stan, nie zawarłaby umowy lub nie zawarłaby umowy na tych warunkach, na jakich została zawarta (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., sygn. II KK 9/03).

Powyższe oznacza, że w praktyce np. zmiana sytuacji finansowej dłużnika lub niezależna modyfikacja innych okoliczności rzutujących na zdolność do wypełniania przez niego zobowiązań zwykle stanowi o braku znamion przestępstwa oszustwa, a tym samym sprawiedliwości należy szukać przed sądem cywilnym.


_____________________________
Adwokat Szymon Dubel
kom. 795 11 75 74

www.adwokat-dubel.pl
www.facebook.com/adwokatdubel/
_____________________________